ਬੇਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਣੋ ਇਹ ਨੇ 5 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਬੇਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਣੋ ਇਹ ਨੇ 5 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ|

ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਨੀ ਜਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਯਦ ਆ ਰੋਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਉਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੇੜੀਆ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਉਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੇੜੀਏ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਉਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 5 ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਉਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

1. ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ

ਜਦ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਹਾਊਲ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪਲਟ ਕੇ ਹਾਊਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

2. ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਗੁਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਊਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

3.ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾਪਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰੇ ਤਾ ਉਹ ਹੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

4. ਦਰਦ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਹ ਦਰਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਊਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹਾਊਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾ ਵੀ ਹਾਊਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

5.ਚਿੜ ਜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਤੇ

ਇਸ ਚਿੜ ਜ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਭੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਟੀ irritate ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜਾ ,ਕੋਈ ਖਾਸ ਉੱਚਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਆਦਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾ ਉਹ ਹਾਊਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

omg ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਗੀ….

omg ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਗੀ….

शादी के बाद हो कोई लड़की बदल जाती है, उसकी खूबसूरती पहले से कई गुना ज्यादा निखर जाती हैं, इस तरह से सबकी फ्वरेट कॉमेडियन भारती सिंह की तरफ देखें

तो भारती शादी के बाद इतना बदल चुकी हैं कि जो भी इनकी तस्वीरों को देखेगा वहीं दंग रह जाएगा.

भारती सिंह का पहल काफी वजन था , लेकिन अब इन्होंने पहले से काफी अपना (Weightloss) कर लिया है, जो कि आप इनकी तस्वीरों में साफ-साफ देख सकते हैं.

पहले शायद आपने इनको साड़ी में नहीं देखा होगा लेकिन अब यह साड़ी पहने बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.

बता दें कि कॉमेडी शो से मशहूर हुई भारती सिंह ने कुछ महिने पहले अपने बॉयफ्रेंड हर्ष लिम्बाचिया से शादी कर अपना घर बसा लिया है।

इन्होंने अपनी शादी के दौरान सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी.इऩके फैन्स इनकी शादी की सभी रस्मों को देखने के लिए बरकरार रहते थे.

भारती सिंह का जन्मस्थान पंजाब में हैं इनके मां का नाम कमला सिंह व बड़ी बहन का नाम पिंकी सिंह है.

खबर के अनुसार जब भारती की शादी हुई थी तो इन्होंने अपना सरनेम बदलने से मना कर दिया था, इस बात को सुनकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था.

लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह थी कि इनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी इनके फैसले से कोई भी परेशानी नही थी.

भारती ने भी कहा कि मेरे सरनेम ना बदलने से मेरे पति को कोई फर्क नहीं है. वो बहुत कूल माइंड के व्यक्ति हैं.

2

3

omg ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਗੀ….

omg ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਗੀ….

शादी के बाद हो कोई लड़की बदल जाती है, उसकी खूबसूरती पहले से कई गुना ज्यादा निखर जाती हैं, इस तरह से सबकी फ्वरेट कॉमेडियन भारती सिंह की तरफ देखें

तो भारती शादी के बाद इतना बदल चुकी हैं कि जो भी इनकी तस्वीरों को देखेगा वहीं दंग रह जाएगा.

भारती सिंह का पहल काफी वजन था , लेकिन अब इन्होंने पहले से काफी अपना (Weightloss) कर लिया है, जो कि आप इनकी तस्वीरों में साफ-साफ देख सकते हैं.

पहले शायद आपने इनको साड़ी में नहीं देखा होगा लेकिन अब यह साड़ी पहने बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.

बता दें कि कॉमेडी शो से मशहूर हुई भारती सिंह ने कुछ महिने पहले अपने बॉयफ्रेंड हर्ष लिम्बाचिया से शादी कर अपना घर बसा लिया है।

इन्होंने अपनी शादी के दौरान सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी.इऩके फैन्स इनकी शादी की सभी रस्मों को देखने के लिए बरकरार रहते थे.

भारती सिंह का जन्मस्थान पंजाब में हैं इनके मां का नाम कमला सिंह व बड़ी बहन का नाम पिंकी सिंह है.

खबर के अनुसार जब भारती की शादी हुई थी तो इन्होंने अपना सरनेम बदलने से मना कर दिया था, इस बात को सुनकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था.

लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह थी कि इनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी इनके फैसले से कोई भी परेशानी नही थी.

भारती ने भी कहा कि मेरे सरनेम ना बदलने से मेरे पति को कोई फर्क नहीं है. वो बहुत कूल माइंड के व्यक्ति हैं.

2

3

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਂਗੇ…

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਂਗੇ…

ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਅਤੇ ਸੀਟ ਅਤੇ ਭੀੜ | ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੱਟ ਕੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਅਨੋਖੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਰੂਰ ਚਾਹੋਂਗੇ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੇਂਡ.!!

ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੇਂਡ.!!

आपने बहुत बार देखा होगा कि जब सेक्स या कंडोम से जुड़े हुए विज्ञापन टीवी पर आते हैं और अगर उस समय हम अपने घरवालों के साथ बैठे हुए होते हैं तो हम तुरंत टीवी का चैनल बदल देते हैं, लेकिन आज के तेजी से बदलते समय में सरकार इन चीजों का ज्ञान अब स्कूल में भी बिना झिझक के दे रही है.

सरकार का ये मानना है कि सेक्स अवेयरनेस की शिक्षा को देश के सभी स्कूलों में अनिवार्य करना बहुत जरुरी है. आज हम आपको ऐसे ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे जहां एक स्कूल में पेपर के दौरान सेक्स से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे गए, लेकिन छात्रा ने प्रश्न का ऐसा जवाब दिया जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ गई. इन दिनों सोशल मीडिया में हर चीज को वायरल होने में बिलकुल भी समय नहीं लगता. ऐसे ही इन दिनों एक लड़की के पपेर की आंसरशीट भी खूब वायरल हो रही हैं. महज 14 साल की लड़की के पेपर में दिए गए एक जवाब ने सोशल मीडिया में तूफान ला दिया है.

पेपर में सवाल सेक्स के दौरान कंडोम ना यूज किये जाने को लेकर था, जिसका जवाब सुनकर स्कूल की टीचरों के भी होश उड़ गए. शायद ही कोई इस सवाल का ऐसा जवाब दे पाता. लड़की के जवाब देने के बाद भी उसको स्कूल से निकाल दिया गया.

दरअसल मारिया नाम की लड़की से पेपर के दौरान पूछा गया था कि अगर यौन संबंध बनाने के दौरान आपका पार्टनर कंडोम के इस्तेमाल को माना करने पर कहता है कि मैंने कंडोम इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे कंडोम खरीदने में शर्म आती है. लड़की की गलती बस इतनी हो गयी कि उसने बिना किसी डर या झिझक के सवाल का जवाब दे दिया. लड़की ने इस सवाल के जवाब में लिखा कि ” यह आपकी दिक्कत है, अगर मेरे साथ यौन संबंध बनाने है तो कंडोम इस्त्मेमाल करना ही पड़ेगा नहीं तो मेरे पास वैजाइना नहीं है ” ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਂ Desi News ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ , ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ share ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਏ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਜਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ , ਧੰਨਵਾਦ ।

आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर सफाई देते हुए स्कूल प्रबंधक ने कहा कि ‘छात्रा की उम्र सिर्फ 14 साल है और उसने पेपर में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उसकी उम्र में बिलकुल भी ठीक नहीं है. बस इसी वजह से लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया है. अभी तक लड़की की इस आंसरशीट को 3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके है. स्कूल से निकाले जाने के बाद छात्रा ने अपने आंसरशीट को अपने बड़े भाई के सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर दिया था. जिसको लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਂ Desi News ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ , ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ share ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਏ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਜਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ , ਧੰਨਵਾਦ ।

ਨਿਟਾ ਅੰਮਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹਦ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਮਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁਸਾ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਨਿਟਾ ਅੰਮਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹਦ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਮਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁਸਾ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

 

Destined to a white collar class Gujarati family, Nita Ambani is broadly known for her relationship with IPL. The tenth release of the IPL has just begun and it unmistakably helps us to remember the most lovely lady sitting on the stand – Nita Ambani.

Nita is an effective agent and the author and director of the Dhirubhai Ambani International School. She is the spouse of Industrialist Mukesh Ambani, who is viewed as the wealthiest Indian man on the planet earth.

As an activity, Nita is exceedingly required with her IPL supported group, Mumbai Indians. She is the person who is constantly present in the gathering of people to cheer the players and value the triumph of her group.

Since the IPL fever is as of now here, we presented to you a portion of the inconspicuous photographs of Nita Ambani from past IPL seasons.

1. Lalit Modi welcomes Nita Ambani

2. Nita Ambani celebrating with the triumphant group, Mumbai Indians.

3. Nita Ambani with Vijay Mallya.

4. Nita Ambani posturing with Sachin Tendulkar.

5. Nita Ambani getting a charge out of with her group, Mumbai Indians.

6. IPL administrator Rajiv Shukla alongside Mumbai Indian proprietor, Nita Ambani.

7. Nita Ambani with Harbhajan SinghNita Ambani with Harbhajan Singh

8. Nita Ambani alongside KKR proprietor, Shahrukh Khan.Nita ambani with SRK

9. Nita Ambani with IPL executive, Rajiv Shukla.

ਭੈਣ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ…

ਭੈਣ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ…

ਬੇੜੀਆਂ/ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਅੱਜ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲੇਜ ਇੱਕਠੀਆ ਪੜ ਦੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਸੀ ਸਾਲੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ । ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।

ਸਭ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਘਰੀ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਬੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਅੱਲਗ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਿਜ ਸੀ।ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋ ਹੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚ ਪਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭੈਣ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬੀਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੁਰੇ। ਅਜੇ ਮਸਾ ਬੀ.ਏ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਮਰੋ ਵੱਡਾ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਗੀ ਸੀ,ਪਰ ਅੜਬ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਤਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਚ ਆ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਚੰਗੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਚ ਸਨ। ਗੁਰਬੀਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਖੂਸ਼ੀ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ।ਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜਿਉਦੀ ਸੀ

ਅਪਣੀਆ ਸਦਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਮਰੋ ਵੱਡੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਉਲਾਦ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਰਾ ਬੰਨਿਉ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸੀਸ ਵੱਟ ਰਹਿ ਜਾਦੀ ਸੀ।

ਫੈਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲੇਜ ਟਾਇਮ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਅ ਬਣਾਈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਮਿਲਾਗੀਆਂ ।ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰਿੱਝਦੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਜਾਵਾਗੀ । ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇੱਕਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ।

ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ …ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾਰੇ ਗਾ ਹੀ ਨਾ …ਮਾਰ ਲਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ ਤਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤਾ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ।

ਸੋਚਾ ਸੋਚਦੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾ ਕਰਦੀ, ਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਵਾ ਸਵਾਇਆ ਸੂਟ ਪਾ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਖੂਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਾ। ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾ ਮੈ ਜਿਊ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇ ਕਪੜਿਆਂ ਚ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਫੌਨ ਸੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਸ ਰੱਖ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੱਥਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾ ਤਾਪ ਨਾਲ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਚਾ ਚ ਹੀ ਸੀ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਮੁੱਡੇ ਨੇ ਇਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਘਰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਮੱਜੇ ਤੇ ਮੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੋਕਾ ਲੈ ਗੁਰਬੀਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਤਾ ਬੈੜੀਆ ਨੇ ਉਹ ਤਾ ਦੋ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੈੜੀਆ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਸਹੁਰੇ ਜਾਪਣ ਕਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਘਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲੋ ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕਿਵੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਡ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਡ ਅਪਣੀ ਖੂਸੀ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਖੂਸ਼ੀ ਤੇ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇ ਅਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜਾ ਤੋ ਮੂੰਹ।ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਿੰਗਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਬਦਲ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਹੂੰਗ ਰਹੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਪਣਾ ਫਰਜ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆ ਬੈੜੀਆ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Naturedeep Kahlon